Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)  (ďalej aj „Nariadenie“ alebo „GDPR“) stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Ak o to dotknutá osoba požiada, informácie sa môžu poskytnúť aj ústne za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.